Ateliersessie persoonlijk leiderschap

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Ateliersessies en workshops

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van SubStance Trainers.
In deze algemene voorwaarden wordt aangegeven onder welk voorbehoud de diensten zoals vermeld op de website worden aangeboden. De voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 mei 2024.

Overeenkomst & Annuleringsvoorwaarden

 • Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en het voldoen van de aanbetaling en/of betaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • Als de deelnemer besluit om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan heeft zij recht op de volgende terugbetalingsregelingen:
  – Bij annulering van een Ateliersessie of workshop tot   6 weken, voor aanvang ontvangt de deelnemer de kosten van deelname terug.
  – Bij annulering van een Ateliersessie of workshop van 6 tot 4 weken voor aanvang, bedraagt de terugbetaling 75% van de deelnamekosten.
  – Bij annulering van een Ateliersessie of workshop van 4 tot 3 weken voor aanvang, bedraagt de terugbetaling 50% van de deelnamekosten.
  – Bij annulering van een Ateliersessie of workshop binnen 3 weken voor aanvang, worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • Als de deelnemer later of eerder vertrekt tijdens deelname aan een Ateliersessie of workshop geeft dit geen recht op teruggave van een deel van de Ateliersessie of workshop kosten.
 • Wanneer de deelnemer afziet van onderdelen in een Ateliersessie of workshopprogramma geeft dit geen recht op teruggave van deelname kosten en ook geen recht op een vervangende activiteit.
 • SubStance Trainers heeft het recht een Ateliersessie of workshop te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers (minder dan 4 deelnemers), ziekte of overmacht. In geval van annulering door SubStance Trainers heeft de deelnemer recht op terugbetaling van de Ateliersessie of workshop deelname som. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan een Ateliersessie of workshop is geheel op eigen risico. SubStance Trainers is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enig aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • Deelnemers van de Ateliersessies en workshops dragen zelf zorg voor het afsluiten van een in Nederland geldende zorgverzekering, aansprakelijkheids-, annulerings-, reis- en ongevallenverzekering.

 Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Locatie SubStance Trainers: Atelier Strijbos te Almere gevestigd aan de Radar 30, welke is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 0114768 en Sparkles to B in business coaching, gevestigd te Amsterdam aan de Faas Wilkesstraat 107C welke is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 77302893.

Website: De website van Atelier Strijbos www.atelierstrijbos.com

Deelnemer:  De persoon die deelneemt aan de Ateliersessies of workshops.

Eigendom
SubStance Trainers behoudt te allen tijde alle rechten op het door haar gemaakte programma, opdrachten, adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de deelnemer. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van SubStance Trainers noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik door de deelnemer, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de deelnemer worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de SubStance Trainers verstrekt zijn. 

Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden 
SubStance Trainers heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Betaling
Betaling aan SubStance Trainers dient voorafgaand voor het daarvoor gekozen Ateliersessie/workshop voldaan te zijn. De deelnemer dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is SubStance Trainers gerechtigd het factuurbedrag met € 35,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is SubStance Trainers gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

Tariefstelling
Voor aanvang van de Ateliersessie/workshop deelt SubStance Trainers  de deelnemer mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. SubStance Trainers is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na aanmelding bij de ateliersessie of workshop.

Aansprakelijkheid
De begeleiding tijdens de Ateliersessies of workshops van SubStance Trainers is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. SubStance Trainers sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met het volgen van Ateliersessies of workshops.

Persoonsgegevens
Zie AVG-privacy verklaring